MediaKaistan käyttöehdot

Mediakaistan verkkopalvelulla tarkoitetaan Mediakaista-mobiili- ja tablettisovelluksessa sekä internetissä osoitteessa www.Mediakaista.fi ja Mediakaista.edocker.fi julkaistavaa aineistoa, Mediakaistan palveluita ja muita sähköisiä palveluita. (Mediakaista on SLP Kustannus Oy:n digilehtien lukupaikka, joka toimii mobiili- ja tablettisovelluksena sekä internetselaimessa.) Mediakaistan verkkopalvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja.

Verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki verkkopalvelun oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat lehdellä. SLP Kustannus Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin mainita.
Sisällön tai osan sisällöstä julkistaminen levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty ilman lehden etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Palvelun käyttöehdot ja vastuut 1.1.2016

1. Perusteet
Mediakaista on SLP Kustannus Oy:n tuottama ja julkaisema palvelu (jäljempänä Palvelu). Näitä käyttöehtoja sovelletaan SLP Kustannus Oy:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) välillä.
SLP Kustannus Oy toimittaa Palvelun sitoumuksetta. SLP Kustannus Oy:llä on oikeus muuttaa, lisätä ja poistaa osio Palvelusta tai lopettaa Palvelu osittain tai kokonaan.
Palvelun ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei voida taata. SLP Kustannus Oy:n tai sen lisenssinhaltijat eivät missään olosuhteissa vastaa tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sama koskee mahdollisia tietoturvariskejä.

2. Oikeudet
Mediakaista-palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
Kaikki Palvelun oikeudet kuuluvat SLP Kustannus Oy:lle. Asiakkaan toimittaman materiaalin kaikki tekijänoikeudet ja lähioikeudet, edelleen luovutusoikeus ja muunteluoikeus mukaan lukien, siirtyvät aineiston toimittamisen myötä SLP Kustannus Oy:lle. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.
Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelun teksti-, kuva- ja videosisältöä ja sisällön osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa sisällön osasta muutama kappale omaan käyttöön, yksityiseen tutkimustoimintaan, opiskeluun tai harrastustoimintaan, jolla ei ole kaupallisia tavoitteita. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen, mikäli kysymys ei ole yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvästä toiminnasta tai kaupallisista tavoitteista.
Palvelun tai sen osan saattaminen yleisön saataville on kielletty ilman SLP Kustannus Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan varastointiin, julkaisemiseen, edelleen luovuttamiseen tai esittämiseen tai näyttämiseen julkisesti. Tämä kielto koskee niin vastikkeellista kuin vastikkeetonta luovutusta. Asiakas on korvausvelvollinen SLP Kustannus Oy:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3. Vastuut Palvelun sisällöistä

3.a. SLP Kustannus Oy:n tuottama sisältö
SLP Kustannus Oy vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä sekä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. SLP Kustannus Oy ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Palvelun toimitettu sisältö saattaa sisältää linkkejä ulkopuolisiin lähteisiin, eikä SLP Kustannus Oy:lla ole vastuuta niistä. SLP Kustannus Oy ei vastaa asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin.

3.b. Asiakkaan Palveluun toimittama sisältö
Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista.
Asiakas vastaa myös siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, SLP Kustannus Oy:lle, SLP Kustannus Oy:n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan SLP Kustannus Oy:lle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.
Jos asiakas toimittaa Palveluun teksti, kuva- tai videomateriaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä aineistoon. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on itse kirjoittanut ja/tai kuvannut materiaalin tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, tai että materiaalin kirjoittanut ja/tai kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa niin, että luovutus sisältää myös muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden, ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.
Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa ja/tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että SLP Kustannus Oy voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja/tai muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen asiakkaan tulee tiedusteltaessa pystyä esittämään kyseessä olevat suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.
SLP Kustannus Oy:llä on oikeus oman harkintansa mukaan olla julkaisematta asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

4. Henkilötiedot ja niiden käyttö
SLP Kustannus Oy menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet asiakkaat ovat SLP Kustannus Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin palveluun liittyviin tarkoituksiin. Asiakkaan antamia yhteystietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan antamaa suostumusta. SLP Kustannus Oy ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.
Palvelun sisällön kehittämiseksi asiakkaan tietokoneelle, tabletille tai mobiililaitteelle saatetaan ajoittain siirtää niin sanottuja evästeitä. Evästeillä kootaan tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Palvelun parantamisen lisäksi tietoja hyödynnetään palvelun kävijämäärien seurannassa SLP Kustannus Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä asiakasta.
Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina, ja SLP Kustannus Oy pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.
Yksikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.
Palvelun tarjoajalla, SLP Kustannus Oy:llä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Kainuun Sanomien asiakaspalveluun.

5. Uutiskirjeet ja postituslista
Palveluun rekisteröityneille asiakkaille voidaan lähettää uutiskirjeitä. Asiakas voi halutessaan pyytää sähköpostiosoitteensa poistamista postituslistalta. SLP Kustannus Oy yrittää minimoida mahdollisuuden, että sähköpostiosoitteensa poistettavaksi pyytänyt asiakas ei vastaisuudessa saisi uutiskirjeitä. SLP Kustannus Oy:llä on kuitenkin oikeus päättää, milloin uutiskirje lähetetään kaikille rekisteröidyille asiakkaille, riippumatta siitä, ovatko jotkut asiakkaat toivoneet, ettei heille lähetetä uutiskirjettä.
Kun käyttäjä saa SLP Kustannus Oy:n uutiskirjeitä, niissä saattaa olla erilaisia työkaluja, hyperlinkkejä tai vastaavia toimintoja, joilla selviää, avaako käyttäjä uutiskirjeen ja mitä sen linkkejä hän mahdollisesti käyttää. Tietojen avulla palveluja palvelua tullaan kehittämään siten, että käyttäjä saa häntä kiinnostavista aiheista sähköpostiviestejä tai muita tietoja.

6. Käyttökatkot, käyttöehdot ja muut ehdot
Palvelussa saattaa ilmetä käyttökatkoja huollosta, liiasta kuormituksesta tai muusta syystä johtuen. SLP Kustannus Oy pyrkii informoimaan tulevista käyttökatkoksista. SLP Kustannus Oy:llä ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä. SLP Kustannus Oy ei myöskään korvaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, vahinkoa tai kustannuksia. SLP Kustannus Oy:lla on yksipuolisesti oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan seitsemän päivää ennen niiden voimaan astumista palvelun www-sivulla. Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista aiheutuvat muutokset astuvat voimaan niiden voimaantulohetkenä.
Ylivoimainen este – force majeure – vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita aina siihen asti, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset voidaan palauttaa.
SLP Kustannus Oy:llä on oikeus siirtää Palveluun liittyvät henkilörekisterit, Palvelu ja sen ylläpito SLP Kustannus Oy:n kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.
Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Kajaanin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

Etsi sivuilta